ค่านิยม

ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ข่าวด่วน

ดาวน์โหลด คู่มือกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา (เล่มขาว)                                                                                                                                                                                                                        คู่มือกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา (เล่มน้ำเงิน)                                                                                                                                                                                                                      คู่มือการเบิกจ่ายเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา (เล่ม 2)

คำสั่ง ตร. ที่ 366/2562 เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงานการเงิน ลง 26 มิ.ย.62 

 สามารถดาวน์โหลด การจัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ ได้ในหัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEW

31

Jan

2020

NEW

30

Jan

2020

ที่ 0010.274/414 ลง 28 ม.ค. 2563 เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax) สำหรับส่วนราชการที่ใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ

คู่มือบริการตัวแทนหักภาษี ณ ที่จ่าย บัตรฟลีทการ์ด (e-Withholding Tax)

(ฝ่ายการเงิน 6 กง.)

27

Jan

2020

หนังสือ ตร. ที่ 0010.23/52 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 เรื่อง การใช้ใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรฟลีทการ์ดแบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

(ฝ่ายการเงิน 2)

02

Jan

2020

ที่ 0010.271/6157 ลง 18 ธ.ค. 2562 หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.ฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 สำหรับข้าราชการตำรวจ

(ฝ่ายการเงิน 6)

จัดซื้อจัดจ้าง

ผู้บังคับการกองการเงิน

 
พล.ต.ต.หญิง อรวรรณ หว้ามุกข์
ผบก.กง.

WEB LINK

สถิติการเข้าชม