วิสัยทัศน์ **เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเงิน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีประสิทธิภาพ**                                                       ค่านิยม ***ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้***

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

(Nationai e-Payment Master Plan) เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2559

คณะเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลี ขอเยี่ยมชมดูงาน สงป.

หนังสือ กง.สงป. ที่ 0010.271/2856 เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน โดยวิธีโอนผ่านธนาคารให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน ( PAY IN SLIP)                                               - คู่มือ แนวทางการเบิกจ่ายเงิน PAY IN SLIP โดย กลุ่มพัฒนาระบบและมาตรฐานการคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม                                                               - ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินแบบ PAY IN SLIP                                             - ตัวอย่าง เอกสาร แนวทางการเบิกจ่ายเงิน PAY IN SLIP แบบที่ 1 - 15                                - เอกสาร แนวทางการเบิกจ่ายเงิน PAY IN SLIP แบบที่ 1 - 15                                 (ลง 18/7/60)

การมอบอำนาจการบริหารงานการเงินของสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ               (ลง 4/7/60)

แจ้งการโอนเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย.-มิ.ย.2560) สำหรับหน่วยที่มีผลการเบิกจ่ายเงินถึงร้อยละ 50 ครั้งที่ 2 จำนวน 23 หน่วย ผบช.ก. , ผบช.สตม. , ผบช.ปส. , ผบช.น. , ผบช.ภ.4 , ผบช.ภ.6 , ผบช.ศชต. , ผบช.ตชด. , ผบช.ส. (ลง 31/5/60)

แจ้งการโอนเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย.-มิ.ย.2560) สำหรับหน่วยที่มีผลการเบิกจ่ายเงินถึงร้อยละ 50 ครั้งที่ 1 จำนวน 24 หน่วย ผบช.ก. , ผบช.สตม. , ผบช.ปส. , ผบช.น. , ผบช.ภ.1-3 , ผบช.ตชด. (ลง 18/5/60)

กำชับการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินค่าปรับจราจรโดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต หรือวิธีการอื่นโดยผ่านธนาคารหรือหน่วยบริการรับชำระเงิน ผบก.น.1-9, ผบก.ภ.จว., ผบก.จร. และ ผบก.ทล. (ลง 3/5/60)

แจ้งการโอนเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ของปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. - มิ.ย. 2560) บช.ก. , บช.สตม. , บช.ปส. , บช.ภ.1-9 , บช.ศชต. , บช.ตชด. , บช.ส.

รายงานผลการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน รอบ มี.ค.60

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายงานแสดงสถานะของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)ผ่าน GFMIS Web Online

                                                                                                                                                ดูทั้งหมด


-ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง