รายงานผลการส่งข้อมูลการขอเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS รอบ กันยายน 2562

06 Nov 2019

ผู้บังคับการกองการเงิน

 
พล.ต.ต.หญิง อรวรรณ หว้ามุกข์
ผบก.กง.

WEB LINK

สถิติการเข้าชม